Produkty

Moduły Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Strona główna > Produkty

WYRYS - Automatyzacja wyrysu MPZP/STUDIUM

DECYZJE WZ I ULICP - Zarządzanie decyzjami WZ i ULICP

CYFRYZACJA - Digitalizacja obowiązujących dokumentów planistycznych

OŚ CZASU - Wydawanie dokumentów na określoną datę wstecz

PARTYCYPACJA - Partycypacja społeczna w projekcie MPZP i STUDIUM

WYPIS - Automatyzacja wypisu z MPZP/STUDIUM

ZAŚWIADCZENIE - Automatyzacja wydawania zaświadczeń

SPRAWY - Rejestr wniosków i wydanych dokumentów

WNIOSKI - Zarządzanie wnioskami o sporządzenie lub zmianę MPZP

DECYZJE ROLNE I LEŚNE - Zarządzanie zgodami i wyłączeniami

POZWOLENIA NA BUDOWĘ - Rejestr pozwoleń i zgłoszeń budowlanych

RENTA PLANISTYCZNA - Ewidencja opłat planistycznych

STATYSTYKA - Zestawienia statystyczne dla POLA GP

ANALIZY - Analizy przestrzenne dla POLA GP

EKOLOG - Rejestr wydanych decyzji środowiskowych

TURYSTA - Zarządzanie obiektami turystyki i rekreacji

AZBEST - Ewidencja obiektów zawierających azbest

ODPADY - Rejestr tras i punktów odbioru odpadów komunalnych

ADRESAT - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

KONSERWATOR - Zarządzanie ewidencją zabytków

OFERTA - Gminna oferta inwestycyjna

ZARZĄDCA - Rejestr mienia komunalnego

WYBORCA - Ewidencja okręgów i obwodów wyborczych

ALKOHOL - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

CMENTARZE - Ewidencja cmentarzy i grobów

LATARNIK - Gminna infrastruktura oświetleniowa

DROGOWIEC - Rejestr infrastruktury drogowej

KOMUNIKACJA - Ewidencja tras i przystanków

GESUT - Ewidencja sieci uzbrojenia terenu