Decyzje

WZ i ULICP

<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych

kalendarz

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami

trasa

Pełna automatyzacja generowania kompletnych dokumentów

Aplikacja umożliwia prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). Aplikacja, oparta na technologii GIS, służy do zarządzania bazą w formie tabelarycznej i mapowej w odniesieniu do działek ewidencyjnych.

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Obsługa procedur urzędowych - prowadzanie rejestrów, tworzenie raportów i zestawień zgodnie z procedurami urzędowymi;

Pełna automatyzacja generowania kompletnych dokumentów zaświadczeń z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy (WZ) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);

Archiwizacja modyfikowanych danych oraz odtwarzanie historii każdej pozycji wraz ze stanem bazy na zadaną datę;

Możliwość wyszukiwania działek ewidencyjnych w celu zlokalizowania i otrzymania informacji o zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowej działki;

Możliwość sortowania i filtracji danych - tworzenie wykazów adresów budynków dla poszczególnych miejscowości lub gminy;

Możliwość edycji, usuwania i rejestrowania nowych decyzji – dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych przestrzennych i opisowych;

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami – m.in.: rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), rejestr Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP), Rejestr Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), Mapa satelitarna (ortofotomapa), usługi WMS.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Systemami Zarządzania Dokumentacją w gminie (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588)