Konserwator

Gminna Ewidencja Zabytków

<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych

trasa

Automatyczne generowanie gotowych kart zabytków wraz załącznikami

trasa

Prezentacja bazy zabytków w formie interaktywnej mapy.

Narzędzie umożliwia zarządzanie bazą zabytków w gminie. Prowadzenie ewidencji możliwe jest zarówno w formie tabelarycznej, jak i mapowej. Narzędzie daje także możliwość generowania gotowych kart zabytków.

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Prezentacja bazy zabytków punktowych i powierzchniowych w formie interaktywnej mapy.

Szczegółowy zbiór danych o obiektach – wśród atrybutów obiektu znaleźć można m.in.: status - data wpisania/skreślenia z gminnej ewidencji zabytków (GEZ), kategoria, nazwa, czas powstania, formy ochrony – np.: rejestr zabytków w województwie, pomnik historii, park kulturowy.

Możliwość edycji, usuwania i rejestrowania nowych obiektów – dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych przestrzennych i opisowych.

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych.

Automatyczne generowanie gotowych kart zabytków wraz załącznikami.

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami – m.in.: rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), rejestr Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP), Mapa satelitarna (ortofotomapa), usługi WMS.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Systemami Zarządzania Dokumentacją w gminie (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661)