<<< Powrót na stronę Produkty

region

Sprawdzaj zgodność wniosków z ustaleniami MPZP i STUDIUM

kalendarz

Generuj szczegółowe wykazy złożonych wniosków

trasa

Odczytuj automatycznie szczegółowe informacje o złożonym wniosku

Funkcjonalności aplikacji:


wsparcie przy ustalaniu zgodności wniosków z ustaleniami SUIKZP oraz ustaleniami aktualnie obowiązujących MPZP;

automatyczne generowanie wykazów złożonych wniosków z możliwością określenia okresu w którym były składane;

automatyczna rejestracja wniosków z możliwością dodania informacji m.in. o znaku sprawy, dacie złożenia wniosku i opisie wnioskowanych przeznaczeń MPZP i jego zgodności ze STUDIUM;

pełne zarządzanie kolejnymi statusami wniosków - nieuwzględniony, uwzględniony uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, uwzględniony uchwałą w sprawie uchwalenia MPZP;

możliwość zapisu informacji o opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej