Strona główna > Produkty

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

MPZP i STUDIUM - Zarządzanie dokumentami planistycznymi

DECYZJE WZ I ULICP - Zarządzanie decyzjami WZ i ULICP

CYFRYZACJA - Digitalizacja obowiązujących dokumentów planistycznych

OŚ CZASU - Wydawanie dokumentów na określoną datę wstecz

STATYSTYKA - Automatyczne sprawozdania i statystyki z dokumentów planistycznych

PARTYCYPACJA - Partycypacja społeczna w projekcie MPZP i STUDIUM

SPRAWY - Rejestr wniosków i wydanych dokumentów

WNIOSKI - Zarządzanie wnioskami o sporządzenie lub zmianę MPZP

DECYZJE ROLNE I LEŚNE - Zarządzanie zgodami i wyłączeniami

POZWOLENIA NA BUDOWĘ - Rejestr pozwoleń i zgłoszeń budowlanych

RENTA PLANISTYCZNA - Ewidencja opłat planistycznych

PROCEDURA PLANISTYCZNA - Zarządzanie procedurą planistyczną

DECYZJE ZRID - Rejestr decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

ANALIZY - Zaawansowane analizy przestrzenne

EKOLOG - Rejestr wydanych decyzji środowiskowych

TURYSTA - Zarządzanie obiektami turystyki i rekreacji

AZBEST - Ewidencja obiektów zawierających azbest

ODPADY - Rejestr tras i punktów odbioru odpadów komunalnych

WYCINKA DRZEW - Rejestr wniosków i zgłoszeń o wycinkę drzew

POŚ - Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych

OCHRONA PRZYRODY - Rejestr form ochrony przyrody

GOSPODARKA ZIELENIĄ - Zarządzanie zielenią miejską

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - Rejestr obszarów zagrożonych zalaniem, stref zagrożonych wybuchem

ADRESAT - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

KONSERWATOR - Zarządzanie ewidencją zabytków

OFERTA - Gminna oferta inwestycyjna

MIENIE KOMUNALNE - Rejestr mienia komunalnego

WYBORCA - Ewidencja okręgów i obwodów wyborczych

ALKOHOL - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

CMENTARZE - Ewidencja cmentarzy i grobów

OŚWIATA - Ewidencja obiektów edukacji

EWIDENCJA LUDNOŚCI - Integracja z ewidecją ludności w przedziale wiekowym przypisaną do budynku

INWESTOR - Rejestr inwestycji w gminie

PROBLEMY SPOŁECZNE - Ewidencja problemów społecznych

LATARNIK - Gminna infrastruktura oświetleniowa

DROGOWIEC - Rejestr infrastruktury drogowej

KOMUNIKACJA - Ewidencja tras i przystanków

GESUT - Ewidencja sieci uzbrojenia terenu

RAPORTY BESTI@ - Raporty do systemu BESTI@ WPF

BDOT10K - Zarządzanie rejestrem BDOT10K

PORTAL MAPOWY - Zaawansowany portal mapowy z dostępem do panelu administratora

PZGIK - wykorzystanie Państowego Zasobu Geodezyjnego I Kartograficznego